برنامه آموزشی: طرح اضطراری آلودگی نفتی بر روی کشتی

 Shipboard oil pollution emergency plans
SOPEP

کلیه نفتکشهای با ظرفیت ناخالص بیشتر از 150 تن و سایر کشتیهای غیرنفتکش با ظرفیت ناخالص بیشتر از 400 تن باید "طرح اضطراری آلودگی نفتی بر روی کشتی" (SOPEP) داشته باشند. 

Course topics:
The law, Applicability, Reporting Procedure / Co-ordination, Pollution Prevention / Spill Mitigation, Miscellaneous

دانلود: 2009 | 2009
برنامه آموزشی: قانون آلودگی نفتی OPA

Oil Pollution Act (OPA-90)

OPA قانونی است که برای ایجاد محدودیت در خسارت به محیط زیست و قبول مسئولیت و پرداخت غرامت به یک صندوق برای خسارات وارده می باشد.

:Course topics
The law, Type of vessels, COTP zones, Notification, Spill management,  Pollution prevention, Spill mitigation,  Training drills, Federal vessel response plan requirements.

                                  منبع: kmsu.mihanblog.com
                             دانلود: 2000 | 2007 | 2007 | 2008
برنامه آموزشی: مولد گاز بی اثر

Inert gas generator

در این برنامه آموزشی اهمیت نیاز به وجود گاز بی اثر برای اطفای حریق در روی کشتیهای تانکر بیان شده و سپس جزئیات سیستم مولد این گاز و موارد مهم در نگهداری و کار با آن ذکر می شود. 

Course topics
Introduction to inert gas systems, Flammability, The inert gas generator, Control, instrumentation and alarms, Operation of the inert gas generator, Operational problems and maintenance requirements, Additional features for gas tankers, Assessment

منبع: kmsu.mihanblog.com
برنامه آموزشی: آشنایی با MARPOL

Introduction to MARPOL

آلودگیهایی که کشتیها در دریاها ایجاد می کنند تاثیرات مخربی بر روی اکو سیستم می گذارد. در پاسخ به این نگرانیها، IMO کنوانسیونی موسوم به MARPOL را به تصویب رسانده است که دارای شش ضمیمه بوده و به کنترل آلودگی ناشی از کشتیها می پردازد. 

Course topics:

- Oil Pollution- Annex I
- Liquid Noxious Substances in Bulk- Annex II
- Harmful Substances in Packages- Annex III
- Sewage Pollution- Annex IV
- Garbage Pollution- Annex V
- Air Pollution- Annex VI

منبع: kmsu.mihanblog.com
دانلود :  2005 | 2007 | 2007
برنامه آموزشی: ایمنی و سلامت در محیط کار - ارزیابی و مدیریت ریسک

Risk assessment and management

Course topics:

- Cause of accidents
- Risk assessment
- Risk management
- Reduce the risk
- Example of an informal risk management
- Example of risk management
- Assessment

منبع: kmsu.mihanblog.com
دانلود: 2005 | 2009 | 2009
چهارشنبه 15 شهریور 1391

برنامه آموزشی: ایمنی و سلامت در محیط کار - روابط انسانی

Human relations

Course topics:

- Emergency Procedures
- Pollution Prevention of the Marine Environment
- Safe Working Practices
- Orders and Communication
- Effective Human Relationships
- Assessment

منبع: kmsu.mihanblog.com
دانلود: 2007 | 2009 | 2009
چهارشنبه 15 شهریور 1391

برنامه آموزشی: ایمنی و سلامت در محیط کار - کد ISM

ISM code
International Safety Management

Course topics:

- ISM code
- ISM requirements
- ISM purpose
- ISM procedures
- ISM reports
- ISM reviews
- How and when to use work permits
- Assessment

منبع: kmsu.mihanblog.com
  2009 | 2009 | 2006 :دانلود
چهارشنبه 15 شهریور 1391

برنامه آموزشی: ایمنی و سلامت در محیط کار - ایمنی عمومی کشتی

Ship general safety

Course topics:

- Vessel structural risk factors
- Vessel technical risk factors
- Safety equipment risk factors
- Nautical and communication risk factors
- Environmental protection risk factors

منبع: kmsu.mihanblog.com
چهارشنبه 15 شهریور 1391

برنامه آموزشی: ایمنی و سلامت در محیط کار - ایمنی شخصی

Personal safety

Course topics

- Rules and regulations
- Risk evaluation
- Health and safety
- Critical shipboard operation
- Organisation of work
- Understanding need for personal safety in daily work onboard and reducing number of accidents, damages and environmental effects.- Improving well-being
- Improving motivation and understanding of company general safety and business policies.
- Protection and environment work onboard
 
منبع: kmsu.mihanblog.com
 دانلود: 2005 | 20092009
چهارشنبه 15 شهریور 1391

برنامه آموزشی دریانوردی: تعادل کشتی صدمه دیده

Damage stability

Course topics
- Introduction
- Basics of damage stability theory
- Damage stability calculations
- Damage stability terms and their meaning
- Damage stability regulations
- Explanation of GM minimum curves
- Explanation of floodable length curves
- Practical precautions to be taken- Explanation of stability assessment tables
- Assessment

منبع: kmsu.mihanblog.com
چهارشنبه 15 شهریور 1391
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به یک دریا است. || طراح قالب avazak.ir