کتاب راهنمای طراحان بندر
Port designer's handbook
2010

فهرست مطالب: برنامه ریزی بندر، نیروهای محیطی، آبراه ها و بندرگاه، تجهیزات پهلودهی کشتی، ضربات ناشی از کشتی، اصول طراحی و ایمنی، انواع اسکله ها، ضربه گیرها، حفاظت از خوردگی، بتن ریزی زیر آب، تعمیر بتن، نگهداری بندر
منبع: kmsu.mihanblog.com