Multisurf 8

این نرم افزار برای طراحی اشیاء سه بعدی مخصوصا آنهایی که دارای صفحاتی با خمهای پیچیده هستند، می باشد. تکنیکهای مدلسازی در این نرم افزار بهتر از Maxsurf می باشد. از دیگر ویژگیهای آن تنوع فرمتهای ورودی و خروجی و امکان ارتباط با برنامه هایی چون Autocad, Maxsurf, Autoship, Wamit  و غیره می باشد.

منبع: kmsu.mihanblog.com

نرم افزارهای دیگر برای طراحی کشتی: