Marine Boilers


 این کتاب یکی از مهمترین منابع درسی  در ارتباط با بویلرها و تجهیزات مرتبط با آن می باشد.


لینکهای مشابه: