Review of ship structural details
Ship Structure Committe | 1977

کسانی که به طراحی سازه ای کشتی می پردازند باید با نحوه اتصالات المانها به همدیگر آشنایی کامل داشته باشند. در این کتاب جزئیات سازه ای که در کشتی باید اجرا شوند گرداوری شده است. همچنین در این زمینه می توانید کتابهای دیگری را نیز در سایت منبع بیابید. مخصوصا گزارشهای 331 و 332