Marine Auxiliary Machinery
McGeorge

کتاب بسیار خوبی در زمینه آشنایی با ماشین آلات و سیستم های مکانیکی کشتی و طراحی آنهاست. سیستم های کشتی، شیرآلات و لوله کشی، پمپها، مخازن حمل گاز و پمپ گاز، سیستم رانش، شفت و پروانه، سکان، سیستم های پایدار کننده ، فیزر، تهویه، اطفاء حریق و تجهیزات عرشه کشتی مباحثی است که در این کتاب وجود دارد.