در دو آدرس داده شده زیر می توانید چندین مثال معروف از درس ارتعاشات را بیابید که مدلسازی شده اند. شما می توانید پارامترهای مسئله را تغییر داده و رفتار سیستم را مشاهده کنید.