ساخت یک بندر، تغییر در چیدمان داخلی بندر و یا انتخاب مناسب نوع موج شکن نیازمند اطلاع از حرکت موج و اندرکنش آن با سازه های داخل بندر می باشد. بنابراین آگاهی از مشخصات موج در قسمتهای مختلف بندر ضروری می باشد. مدل سازی ریاضی بندر یکی از  روشها برای دستیابی به این اطلاعات می باشد.
در اینجا برنامه تحت وبی معرفی می شود که علاقمندان می توانند با استفاده از آن به مطالعه خصوصیات امواج داخل بندر مدل شده بپردازند.