Mooring Design and Dynamics
University of Victoria, Canada | 2009

برنامه ای  است که به زبان Matlab تهیه شده و برای  طراحی مهاربندی تک نقطه ای شناورها و محاسبه نیروهای کششی و شکل کابل مهاربندی در اثر جریانهای آّبی و باد می پردازد. برای دانلود برنامه و توضیحات تکمیلی به سایت زیر مراجعه کنید: