با مراجعه به سایت دیکشنری babylon می توانید بسیاری از دیکشنریهای رایگان که توسط کاربران ساخته شده را بیابید. در این میان چند دیکشنری انگلیسی به انگلیسی دریایی را نیز می توانید بیابید. نسخه پرتابل نرم افزارbabylon را می توانید از سایت سافت گذر دانلود کرده و دیکشنری های دریایی را به آن اضافه کنید.

دانلود نسخه پرتابل Babylon

Naval Architect

maritime & shipping & trade

Marine, sailing words

 Shipping Glossary