تبلیغات
وبلاگ زورق دریا

کتاب کنترل کشتی ها و شناورهای غوطه ور

چهارشنبه 30 مرداد 1392
 
 
Control of Ships and Underwater Vehicles
Khac Duc Do and Jie Panادامه مطلب


کتاب مقاومت و رانش کشتی

چهارشنبه 30 مرداد 1392
 
 
Ship Resistance and Propulsion: Practical Estimation of Propulsive Power
2011 - Anthony F. Mollandادامه مطلب


کتاب تست موتور

چهارشنبه 30 مرداد 1392
 
 
Engine Testing, Theory and Practice
A.J. Martyr - M.A. Plint
 کتاب طراحی عملی کشتی ها و دیگر سازه های شناور

چهارشنبه 30 مرداد 1392
 
 
Practical Design of Ships and Other Floating Structures
You-Sheng Wu - Wei-Cheng Cui - Guo-Jun Zhou


کتاب کنترل حرکات کشتی

چهارشنبه 30 مرداد 1392
 
 
Ship Motion Control
Course Keeping and Roll Stabilisation
Using Rudder and Fins

Tristan Perez

کتاب مقدمه ای بر مهندسی سازه های فراساحلی

چهارشنبه 30 مرداد 1392
 
 
An​ Introduction t​o Offshore Engi​neering
Angus Mather | 1995

طراحی کشتی بر مبنای آنالیز ریسک

چهارشنبه 30 مرداد 1392
 
 
Risk-Based Ship Design
Methods, Tools and Applications

کتاب مهندسی سازه های فراساحلی

چهارشنبه 30 مرداد 1392
 
 
offshore engineering an introduction

کتاب تکنولوژی و ایمنی سیستم های دریایی

چهارشنبه 30 مرداد 1392
 
 
Technology and Safety of Marine Systems
A.Pillay - J. Wang

کتاب سکانها و سطوح کنترلی دریایی

چهارشنبه 30 مرداد 1392
 
 
MARINE RUDDERS AND CONTROL SURFACES
Anthony Molland


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ زورق دریا است. || طراح قالب avazak.ir