تبلیغات
لیست نرم افزارها برای جستجو و دانلود


نرم افزارهای مدلسازی و تحلیل پایداری و مقاومت کشتی

MaxSurf Pro 13        Autoship           Rhinoceros        Roll dynamics          ShipShape  
MaxSurf Pro 11        DELFTship         T-splines           Hydrostatic Roll       PPP Resistance Calculations 
MaxSurf Pro 9.5       FastShip           Orca3D                                             Holtrop
MaxSurf Pro 7.2       Multisurf           ShipConstructor 2008

نرم افزارهای موسسات رده بندی

NAUTICUS         Lloyd's Register Rules 2012                ABS Machinery Rules Program
MARS2000        Germanischer Lloyd Rules 2012           نرم افزار اطلاعات کشتیهای ثبت شده

نرم افزارهای تحلیل امواج

POM             SWAN          مدل سازی انتقال امواج به داخل بندر
MITgcm        WAFO          برنامه های محاسباتی آنلاین در مکانیک امواج آب

نرم افزارهای تحلیل سازه

MARS2000               IES Shape Builder 4               Stiffened panel buckling design (DNV)  
Maestro                   SECTION                                Stiffened panel buckling design (ABS)
MultiFrame                                                             Beam
HullCol                               
SACS                                    
                              
نرم افزارهای طراحی پروانه

PropCad            NavCad 5.1                                      B-Wageningen
PropExpert        POP Propeller Optimization              PROPOL

نرم افزارهای تحلیل حرکت و مانور

WAMIT             SPP Seakeeping Prediction
MOSES             MPP Maneuvering Prediction  

نرم افزارهای سیمیلاتور

نرم افزار سیمیلاتور موتورخانه کشتی

نرم افزارهای زبان انگلیسی تخصصی

Marlins Englisn for Seafarers       MarEng          لغتنامه های دریایی

نرم افزارهای مفید دیگر

Friendship-Framework
Mathmatiz
مدل سازی ارتعاشات مکانیکی